דוגמא להסכם לעבודות שיפוצים


הסכם לעבודות שיפוצים \ שיפוץ כללי ב:__________________

שנערך ונחתם ביום: _______________

בין:      _________ ת.ז. __________

להלן: "המזמין"

מצד אחד

לבין:      ________ ת.ז./ח.פ. __________  מרח' _____________________

להלן: "הקבלן"

מצד שני

הקבלן מעוניין לבצע את עבודות השיפוץ עבור המזמין בתנאים המפורטים בהסכם זה, תכניות העבודה האדריכליות ומפרט העבודות המצורף.

הקבלן מצהיר כי הינו בעל הכישורים, המיומנות, העובדים, הציוד והאמצעים לצורך ביצוע עבודות השיפוץ.

הקבלן מאשר כי ראה ובחן את הבית, הסכם זה ותוכניות העבודה האדריכליות והמפרט וכי הוא מתחייב לבצע העבודה בהתאם להם, ולשביעות רצונו של המזמין, וזאת במיומנות מקצועית תוך שימוש באביזרים, בציוד ובחומרים תקניים ובהתאם לפרק הכללי של המפרט.

הקבלן מתחייב לבצע ולמלא אחר כל הוראות הבטיחות לפי כל דין ו/או הוראות משרד העבודה ו/או כל הוראות של כל גוף מוסמך אחר ובהתאם למקובל ולנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים והמקובלים בביצוע העבודה במגרש ובקרבתם.

מוסכם במפורש כי כל הכלים וחומרי הבנייה אשר מפורטים בהמשך, ויידרשו לעבודות השיפוץ ירכשו ויסופקו לבית על ידי הקבלן ועל חשבונו כאשר מוסכם על הצדדים שאספקת החומרים כוללת גם את העמסת החומרים, הובלתם, פירוקם ואחסנתם.

תקופת העבודה ומשכה: ____________________________________________

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודה ביום ________ ולסיימה עד ולא יאוחר מ________.

*במידה ולא יסיים הקבלן את העבודה במועד המוסכם, ישלם הקבלן למזמין 1% מעלות העבודה הכוללת עבור כל יום עיכוב.

אחריות הקבלן:

הקבלן או מנהל עבודה מטעמו יהיו נוכחים באתר הבנייה בשעות העבודה המקובלות.

הקבלן יהא אחראי לרכוש את הביטוחים הרלוונטיים בטרם התחלת עבודות השיפוץ.

הקבלן יהא אחראי יחידי כלפי המזמין לכל נזק אשר יתהווה תוך כדי ביצועה של העבודה לגופו ו/או לרכושו של צד ג' כלשהו, והוא משחרר בזה את המזמין מכל אחריות ו/או מכל חובה לפי כל דין בקשר לתאונה, חבלה או נזק שיגרמו כנ"ל, ובלבד שהאמור לעיל נבע ממעשה ו/או ממחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו.

תמורה:

תמורת עבודות הקבלן כמפורט במפרט ותכניות העבודה האדריכליות להסכם זה ישלם המזמין לקבלן סך של __________ ₪

התמורה תשולם במועדים ובאופן הבא:

 • עם תחילת ביצוע עבודות השיפוץ – 10%.
 • בגמר הריסה, בנייה – 20%.
 • בגמר אינסטלציה, חשמל, טייח וריצוף – 40%.
 • בגמר צבע, חלונות דלתות, והתקנת כלים – 15%.
 • יתרת התשלום, בסך 15% תשולם עם סיום כל העבודות על-ידי הקבלן, והשארת הבית במצב נקי ומוכן למגורים.

התמורה הינה סופית וכוללת מע"מ.

בדק ואחריות:

הקבלן יהיה אחראי לטיב ואיכות העבודות ויהיה אחראי לתקן על חשבונו את כל הקלקולים ו/או הפגמים, לרבות נזקים אשר יתגלו בעבודות בשטח הבניה אשר ינבעו מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה בביצוע העבודות על ידי הקבלן שלא בדרך המיומנות הראויה אשר יתהוו בעבודות:

 • איטום: חמש שנות אחריות.
 • אינסטלציה: שלוש שנות אחריות.
 • שיפוץ כללי: שנה אחת אחריות.

היה ותיקון הליקוי הכרחי כדי למנוע נזק גדול יותר, בלא שתהא שהות להודיע על כך לקבלן, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לתקן את הנזק בעצמו או באמצעות אחרים ובמקרה כזה יחזיר הקבלן למזמין את ההוצאות שהוצאו באופן סביר בקשר לתיקון מיד עם הדרישה הראשונה.

פרטי השיפוץ:  

* לכאן יש לצרף את מפרט העבודות\כתב כמויות וכן את התוכניות המפורטות (הריסה, בנייה, חשמל, אינסטלציה, תאורה ותקרות, ריצוף, גמרים) שתכנן וסיפק מתכנן הפנים ששכרתם-

תמחור לעבודות עתידיות במסגרת השיפוץ הנוכחי:

בסעיף זה מצוין תמחור עקרוני מוסכם עבור עבודות שלא נדרשות או כלולות כרגע בהסכם זה אך ייתכן ויידרשו לכשיתחיל השיפוץ,.

*הקבלן מתחייב למחיר זה במידה ותידרשנה עבודות אלו במהלך השיפוץ הנוכחי:

 1. פירוק הנמכות גבס בדירה:
 2. פירוק ופינוי מזגן קומפלט:
 3. הנמכת גבס עבור תעלות מיזוג:
 4. פירוק ויטרינה סלון (תריס, חלון, רשת, מסלולי אלומיניום):
 5. פירוק חלון בודד (תריס, חלון, רשת, מסלולי אלומיניום):
 6. החלפת מפסק/שקע מיושן לגביס כולל חציבה סביב נקודת הקצה:

ולראיה באנו על החתום:

המזמין:                                                                                הקבלן:

ת"ז:                                                                                     ת"ז:

חתימה:                                                                                חתימה:


*אין באמור במאמר זה להוות ייעוץ משפטי, או המלצה לשימוש בהסכם כזה או אחר, אלא לסקור את הנקודות החשובות בהסכם עבודה מול קבלן שיפוצים.

החלטת לשפץ?

***

אני זמין לכל שאלה,

הקליקו עכשיו לייעוץ חינם: 0544-790760

***

עדי בן דוד

תהליך העבודה

מעוניין לייצר מדירתך דירות מרשימות להשכרה?

עיצוב דירת Airbnb | מדירה מוזנחת בנתניה ל 2 דירות יוקרתיות

עיצוב פנים אירופאי יוקרתי ל 3 דירות בנתניה

מעוניין בשיפוץ בתקציב שפוי?

עיצוב בתקציב שפוי הוביל לתוצאה מרשימה לבית פרטי בכפר סבא

רוצה לעזור לילד?

יחידת דיור לילד היא השקעה כלכלית מצויינת