דוגמא להסכם לעבודות שיפוצים

הסכם זה לעבודות שיפוץ – מעודכן מעת לעת על פי הצורך – מרץ 2022

 


הסכם לעבודות שיפוצים \ שיפוץ כללי ב:__________________

שנערך ונחתם ביום: _______________

בין:      _________ ת.ז. __________

להלן: "המזמין"

מצד אחד

לבין:      ________ ת.ז./ח.פ. __________  מרח' _____________________

להלן: "הקבלן"

מצד שני

הקבלן מעוניין לבצע את עבודות השיפוץ עבור המזמין בתנאים המפורטים בהסכם זה, תכניות העבודה האדריכליות ומפרט העבודות המצורף.

הקבלן מצהיר כי הינו בעל הכישורים, המיומנות, העובדים, הציוד והאמצעים לצורך ביצוע עבודות השיפוץ.

הקבלן מאשר כי ראה ובחן את הבית/הדירה, הסכם זה ותוכניות העבודה האדריכליות והמפרט וכי הוא מתחייב לבצע העבודה בהתאם להם, ולשביעות רצונו של המזמין, וזאת במיומנות מקצועית תוך שימוש באביזרים, בציוד ובחומרים תקניים ובהתאם לפרק הכללי של המפרט.

הקבלן מתחייב לבצע ולמלא אחר כל הוראות הבטיחות לפי כל דין ו/או הוראות משרד העבודה ו/או כל הוראות של כל גוף מוסמך אחר ובהתאם למקובל ולנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים והמקובלים בביצוע העבודה במגרש ובקרבתם.

מוסכם במפורש כי כל הכלים וחומרי הבנייה אשר מפורטים בהמשך, ויידרשו לעבודות השיפוץ ירכשו ויסופקו לבית על ידי הקבלן ועל חשבונו כאשר מוסכם על הצדדים שאספקת החומרים כוללת גם את העמסת החומרים, הובלתם, פירוקם ואחסנתם.

תקופת העבודה ומשכה: ____________________________________________

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודה ביום ________ ולסיימה עד ולא יאוחר מ________.

*במידה ולא יסיים הקבלן את העבודה במועד המוסכם, ישלם הקבלן למזמין 1% מעלות העבודה הכוללת עבור כל יום עיכוב.

אחריות הקבלן:

הקבלן או מנהל עבודה מטעמו יהיו נוכחים באתר הבנייה בשעות העבודה המקובלות.

הקבלן יהא אחראי לרכוש את הביטוחים הרלוונטיים בטרם התחלת עבודות השיפוץ.

הקבלן יהא אחראי יחיד כלפי המזמין לכל נזק אשר יתהווה תוך כדי ביצועה של העבודה לגופו ו/או לרכושו של צד ג' כלשהו, והוא משחרר בזה את המזמין מכל אחריות ו/או מכל חובה לפי כל דין בקשר לתאונה, חבלה או נזק שיגרמו כנ"ל, ובלבד שהאמור לעיל נבע ממעשה ו/או ממחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו.

תמורה:

תמורת עבודות הקבלן כמפורט במפרט ותכניות העבודה האדריכליות להסכם זה ישלם המזמין לקבלן סך של __________ ₪

התמורה תשולם במועדים ובאופן הבא:

 • עם תחילת ביצוע עבודות השיפוץ – 10%.
 • בגמר הריסה, בנייה – 20%.
 • בגמר אינסטלציה, חשמל, טייח וריצוף – 40%.
 • בגמר צבע, חלונות דלתות, והתקנת כלים – 15%.
 • יתרת התשלום, בסך 15% תשולם עם סיום כל העבודות על-ידי הקבלן, והשארת הבית במצב נקי ומוכן למגורים.

התמורה הינה סופית וכוללת מע"מ.

בדק ואחריות:

הקבלן יהיה אחראי לטיב ואיכות העבודות ויהיה אחראי לתקן על חשבונו את כל הקלקולים ו/או הפגמים, לרבות נזקים אשר יתגלו בעבודות בשטח הבניה אשר ינבעו מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה בביצוע העבודות על ידי הקבלן שלא בדרך המיומנות הראויה אשר יתהוו בעבודות:

 • איטום: חמש שנות אחריות.
 • אינסטלציה: שלוש שנות אחריות.
 • שיפוץ כללי: שנה אחת אחריות.

היה ותיקון הליקוי הכרחי כדי למנוע נזק גדול יותר, בלא שתהא שהות להודיע על כך לקבלן, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לתקן את הנזק בעצמו או באמצעות אחרים ובמקרה כזה יחזיר הקבלן למזמין את ההוצאות שהוצאו באופן סביר בקשר לתיקון מיד עם הדרישה הראשונה.

פרטי השיפוץ:  

הערות כלליות לקבלן:

 • כל העבודות כוללות פינוי הפסולת מהמגרש לאתר שפך מאושר ע"י רשות מוסמכת. הקבלן אחראי להודיע למתכנן על כל טעות או אי התאמה בזמן ולפני ביצוע העבודה.
 • אתר הבנייה יהיה מגודר כחוק ויישמרו כללי הבטיחות למשך כל תקופת הבנייה.
 • על המבצע לדאוג שלא יהיו הפרעות לשכני הבית ולדאוג לכך שהעבודה תתבצע בשעות העבודה המקובלות.
 • על הקבלן לדאוג ולנקוט בכל אמצעי הזהירות ולא לפגוע בעוברים ושבים, ברחוב הציבורי ובכל החלקים הציבוריים המקיפים את אתר הבנייה.
 • על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות ובכל מקרה של המצאות טעות או סתירה בתכניות, בשרטוטים ובמפרט עליו להודיע על כך למתכנן ועליו להפסיק את עבודתו עד לקבלת החלטה או אישור מידי המתכנן.
 • עם תחילת העבודה , אנו רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר, למד להכיר את תנאי העבודה, הגישה, שטחי התארגנות וכן מצא את המקום והתנאים המתאימים לצרכי ביצוע העבודה וכי כלל זאת במחירי העבודה.
 • לא תתקבל כל תביעה אשר מקורה באי הכרת העבודה.
 • על הקבלן לדאוג לתיאום בין אנשי המקצוע השונים ובין המתכנן לסיכום פרטי עבודה מיוחדים כגון פרופילים, גוונים, סוגי חומרים, ומתן תשובות לשאלות.
 • טיב החומרים יתאימו לדרישות המפרט והתקן הישראלי.
 • במידת הצורך, על הקבלן לדאוג לקבלת האישורים הנדרשים (חברת חשמל, רשות מקומית) לצורך קבלת תעודת גמר.
 • על הקבלן לדאוג לאיטום מפני רטיבות וכל תופעה כזו המופיעה במהלך 5 שנים מיום סיום העבודה, עליו לתקנה על חשבונו.
 • על הקבלן להתחייב כי בסיום, עם מסירת הבית/הדירה, יהיה הבית/הדירה במצב נקי ומסודר ע"פ התכניות.
 • יש לקחת בחשבון סטייה ושינויים כתוצאה מהעבודה בשטח.

תכניות העבודה וכתב הכמויות

* לכאן יש לצרף את מפרט העבודות\כתב כמויות וכן את התוכניות המפורטות (הריסה, בנייה, חשמל, אינסטלציה, תאורה ותקרות, ריצוף, גמרים) שתכנן וסיפק מתכנן הפנים ששכרתם

תמחור לעבודות עתידיות במסגרת השיפוץ הנוכחי:

בסעיף זה מצוין תמחור עקרוני מוסכם עבור עבודות שלא נדרשות או כלולות כרגע בהסכם זה אך ייתכן ויידרשו לכשיתחיל השיפוץ.

*הקבלן מתחייב למחיר זה במידה ותידרשנה עבודות אלו במהלך השיפוץ הנוכחי:

 1. פירוק הנמכות גבס בדירה: _________ למ"ר
 2. פירוק ופינוי מזגן קומפלט: _________
 3. הנמכת גבס עבור תעלות מיזוג: _________ למ"ר
 4. פירוק ויטרינה סלון (תריס, חלון, רשת, מסלולי אלומיניום): _________
 5. פירוק חלון בודד (תריס, חלון, רשת, מסלולי אלומיניום): _________
 6. החלפת אביזר מפסק/שקע מיושן לגביס כולל חציבה סביב נקודת הקצה: _________

ולראיה באנו על החתום:

המזמין:                                                          הקבלן:

ת"ז:                                                                ת"ז:

חתימה:                                                          חתימה:


*אין באמור במאמר זה להוות ייעוץ משפטי, או המלצה לשימוש בהסכם כזה או אחר, אלא לסקור את הנקודות החשובות בהסכם עבודה מול קבלן שיפוצים.

החלטת לשפץ?

***

אני זמין לכל שאלה,

הקליקו עכשיו לייעוץ: 0544-790760

***

עדי בן דוד

תהליך העבודה

מעוניין לייצר מדירתך דירות מרשימות להשכרה?

דירות יוקרה קטנות מעולם אחר

מעוניין בשיפוץ בתקציב שפוי?

יחידות דיור להשכרה

רוצה לעזור לילד?

יחידת דיור לילד היא השקעה כלכלית מצויינת